Algemene bepalingen.

Algemene gedragsregels van de vereniging.

De vereniging sluit zich in het kader van haar doelstelling aan bij de Koninklijke nederlandse schutters associatie (K.N.S.A.).
Bij het nastreven van haar doel onthoudt de vereniging zich in haar doen en laten van al datgene waarmee zij zichzelf, de K.N.S.A. Of de schietsport in het algemeen in diskrediet zou kunnen brengen.
Zij leeft de voorschriften, aanwijzingen en wensen die haar van overheidswege worden kenbaar gemaakt stipt na, voorzover zij in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Algemene gedragsregels van de leden.

De leden onthouden zich in hun doen en laten van al datgene waarmee zij zichzelf, de vereniging, de K.N.S.A. Of de schietsport in het algemeen in diskrediet zouden kunnen brengen.

Verplichtingen van het bestuur.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de aspirant leden de nodige basis-instructie ontvangen. Zie de introductiecursus S.S.V. De Watergeuzen.
Dat gewone leden en junior leden in de gelegenheid worden gesteld zich verder te bekwamen in de schietsport. Aspirant en junior leden mogen in geen geval zonder leiding van een instructeur de schietsport beoefenen.
De voorzitter van de vereniging zit het bestuur van de vereniging voor, de secretaris van de vereniging voert de administratie van de vereniging en de penningmeester int de contributie, beheert de kas en voert de financiele administratie van de vereniging.

Verplichtingen van de leden.

Leden zijn verplicht regelmatig aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen, voor zover het bestuur hun dat voorschrijft. (minimaal 18 x per jaar voor verlofhouders).
De leden nemen bij de oefeningen en wedstrijden de daarvoor geldende regels en gebruiken, en vooral de veiligheidsregels strikt in acht.
Zie de algemene veiligheids instrukties S.S.V. De Watergeuzen, vereniging en veiligheid S.S.V. De Watergeuzen, en het veiligheids reglement S.S.V. De Watergeuzen.

Aspiranten.

Aspiranten zijn degenen die om toelating als gewoon lid of als juniorlid hebben verzocht en waartegen geen beroep (meer) open staat. Over hun toetreding als lid moet nog een beslissing worden genomen.

Toelatingsprocedure.

De toelating als gewoon lid wordt verzocht door de indiening van een door de vereniging beschikbaar gesteld, en door de aanvrager volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
Bijgevoegd dient te worden:

 • een gelijkende pasfoto
 • het tonen van een geldig indentificatiebewijs
 • eventueel kopie verlof inclusief vervolg bladen)
 • junior aanvragers dienen een speciaal aanmeldingsformulier te tekenen en te laten ondertekenen door ouders, verzorgers,of voogd.
 • een recent origeneel verklaring omtrent het gedrag (vog) voor schietverenigingen

Niemand kan als gewoon lid van de vereniging worden toegelaten indien niet:
Er terminste zes maanden zijn verstreken sinds zijn aanmelding voor het lidmaatschap.
Het bestuur op deugdelijke gronden de verwachting heeft dat het aspirantlid over de nodige kennis en vaardigheid beschikt die voor een veilig gebruik van wapens vereist zijn, (zie introductiecursus) en voorts er ten aanzien van het aspirantlid niet van zodanige eigenschappen, gedragingen of omstandigheden aan het bestuur is gebleken dat gebruik van de wapens voor een ander doel dan de beoefening van de schietsport kan worden geducht.
Men dient ten minste 18 jaar te zijn.
Tegelijk met de uitrijking van het aanmeldingsformulier ontvangt de aanvrager, op een usb stick een introductiepakket met daarin opgenomen alle terzake doende documenten, en worden met de aanvrager doorgenomen.

Lidmaatschapsbewijs.

Ieder lid ontvangt terstond na zijn toelating een lidmaatschapsbewijs.
Het lidmaatschapsbewijs bevat de volgende gegevens :

 • naam en voorletters
 • lidmaatschapsnummer S.S.V. De Watergeuzen
 • datum ingang lidmaatschap
 • K.N.S.A. Licentie nummer
 • andere gegevens die het bestuur van belang acht.

Het lidmaatschapsbewijs blijft eigendom van de vereniging en dient na het beeindigen van het lidmaatschap aan de vereniging te worden teruggegeven.
Het ledenbestand is strikt vertrouwelijk en valt onder de wet bescherming persoons gegevens. Het bestand wordt alleen gebruikt voor communicatie van zaken die alleen in relatie staan tot S.S.V. De Watergeuzen.
Elke aanmelding of opzegging wordt direkt gecommuniceerd met het secretariaat van de K.N.S.A.

Disciplinaire maatregelen.

Indien een gewoon lid, een junior lid of een aspirant:

Handelt in strijd met de voor de oefeningen en wedstrijden geldende regels en gebruiken, procedures en reglementen opgesteld door de S.S.V. De Watergeuzen en de K.N.S.A. Kan hij door het bestuur worden:

 • gewaarschuwd, modeling met schriftelijke bevestiging.
 • bij de 2e schriftelijke waarschuwing volgt uitsluiting, opzegging danwel ontzegging van het lidmaatschap.
 • uitgesloten van wedstrijden en bijeenkomsten van de vereniging voor een periode van teminste zes maanden.
 • indien het lid heeft opgehouden aan de vereisten der statuten en reglementen voor het lidmaatschap gesteld te voldoen of indien redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, danwel dat het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, kan het bestuur, namens de vereniging aan het lid het lidmaatschap schriftelijk, met opgave van redenen, opzeggen, onder inachtneming van een termijn van ten minste een kalendermaand en tegen het einde van een kalendermaand.
 • danwel kan het bestuur namens de vereniging, een lid schriftelijk, met opgaven van redenen, uit het lidmaatschap ontzetten.
 • in spoedeisende gevallen kan de voorzitter, of degene die hem vervangt het lid van verdere deelname aan betreffende oefeningen, wedstrijden of bijeenkomsten uitsluiten.

Tegen deze maatregel kan geen beroep worden aangetekend.
Alle diciplinaire maatregelen kunnen ook gecombineerd worden opgelegd.
Alle reeds betaalde contributies worden in bovenstaande gevallen niet gerestitueerd.
Alle disiplinaire sancties worden direct gecommuniceerd met de K.N.S.A. en andere belanghebbende instanties.

Beroep.

Over beroepen tegen besluiten van het bestuur waartegen ingevolge de statuten of een reglement beroep open staat, oordeelt een commissie van
Beroep, bestaande uit drie vaste en twee plaatsvervangende leden, die de drieentwintigjarige leeftijd moeten hebben bereikt, geen deel van het bestuur mogen uitmaken en geen leden van de vereniging behoeven te zijn, en worden benoemd door de algemene vergadering, welke tevens een van de vaste leden als voorzitter aanwijst.

Jaarvergadering.

Leden kunnen voorstellen ter behandeling aan de jaarvergadering voorleggen.
Zodanige voorstellen moeten schriftelijk, door ten minste tien leden van de vereniging ondertekend, uiterlijk zeven dagen voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
Het bestuur voegt de voorstellen die voldoen aan deze voorwaarden, aan de agenda toe.
Het vorige bepaalde is niet van toepassing op voorstellen welke aanneming een gekwalificeerde meerderheid van de algemene vergadering vereist is.
Op de jaarvergadering worden in iedergeval aan de orde gesteld:

 • de notulen van de vorige jaarvergadering en van de eventueel tussentijds gehouden buitengewone vergaderingen.
 • het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar.
 • de balans en de staat van baten en lasten betreffende het afgelopen boekjaar, met het verslag van de kascommissie en van de deskundige indien deze aangewezen is.
 • de vervulling van openstaande of in de vergadering opengevallen vacatures in het bestuur en of commissies.
 • de voorstellen die het bestuur op de agenda plaatst.
 • de voorstellen die de leden op de agenda hebben geplaatst.
 • de rondvraag.
Stemmen op vergaderingen.

In afwijking van het burgelijk wetboek 2, artikel 38, lid 4 en in afwijking van de statuten en reglementen artikel c.11.2. Van de S.S.V. De Watergeuzen is stemmen bij volmacht niet mogelijk.